Algemene voorwaarden Vloer-verwarming.com

https://www.vloer-verwarming.com/Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10- Conformiteit en garantie
Artikel 10a - Garantie thuisbatterij.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Laagste prijs garantie

 


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.


2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;


3. Dag: kalenderdag;


4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;


5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.


8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;


9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Vloer-verwarming.com Korenbloemstraat 31

Nijverdal 7442 LC 31
Nederland
T (062) 348-7455
E Info@vloer-verwarming.com KVK 89761316
BTW nummer


Artikel 3 - Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.


2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.


6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.


3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het

gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Artikel 5 - De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.


6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.


2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen

maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:


1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.


2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.


3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.


4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.


2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode;
waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 


Artikel 10 - Conformiteit en garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.


4. De Fabrieksgarantie op de matten bedraag 10 jaar op de thermostaten geld een fabrieksgarantie van 2 jaar. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


5. De garantie geldt niet indien:
de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6. Voor behoud van garantie is nauwkeurig meten en controleren essentieel bij installatie. Het invullen en opsturen van het garantie formulier is verplicht. Bij niet-naleving vervalt de garantie.

7. Tijdens de installatie van onze producten is het van groot belang dat er duidelijke foto's worden gemaakt. Deze foto's zijn essentieel voor het behoud van uw garantie. Ze dienen als bewijs van een correcte installatie en zullen ons helpen om eventuele problemen snel en efficiënt op te lossen. Vergeet niet om gedetailleerde foto's te nemen van alle relevante onderdelen en aansluitingen. Bij niet-naleving vervalt de garantie.

8. De levenslange garantie geldt onder de volgende voorwaarden:
1. Het vloerverwarmingssysteem moet zijn geïnstalleerd in een door de eigenaar bewoond woonhuis.
2.De levenslange garantie geldt onder de volgende voorwaarden:
Het vloerverwarmingssysteem moet worden geregistreerd bij vloer-verwarming.com binnen 30 dagen na aankoop door het bijgeleverde garantieformulier in te vullen en op te sturen, samen met het aankoopbewijs, naar garantie@vloer-verwarming.com. Een nieuw formulier kan ook worden opgevraagd via dezelfde e-mail. De originele aankoopbevestiging, samen met de bevestigingse-mail, geldt als garantiebewijs."
3. Het vloerverwarmingssysteem moet volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd, inclusief een aardlekschakelaar.
4. De elektrische installatie moet zijn uitgevoerd door een erkende elektricien volgens de IEE-normering.
5. De originele vloerafwerking/vloerbedekking moet nog intact zijn en de originele eigenaar moet nog steeds woonachtig zijn. Bij verkoop van het woonhuis wordt de levenslange garantie omgezet in een standaard garantie van 10 jaar, precies 10 jaar na aankoop van de set. De thermostaat heeft een garantietermijn van twee jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie vervalt als de vloerafwerking / vloerbedekking is beschadigd, opgetild, verplaatst, gerepareerd of afgedekt. Kosten voor onderzoek en reparatie worden doorberekend, tenzij er sprake is van een productiefout of constructiefout.
Vloer-verwarming.com is niet verantwoordelijk voor:
1. Beschadiging of reparaties als gevolg van een foutieve installatie.
2. Schade door natuurrampen, brand, blikseminslag, ongelukken, corrosieve omgevingen of andere omstandigheden buiten het bereik van vloer-verwarming.com.
3. Gebruik van niet-toepasbare of niet-geschikte componenten of accessoires met elektrische vloerverwarmingsystemen.
4. Onderdelen die niet geleverd of ontwikkeld zijn door vloer-verwarming.com.
5. Schade of reparaties als gevolg van foutief gebruik, onderhoud of service.
6. Niet-functioneren van het systeem door bevroren of gesprongen waterleidingen."

Artikel 10a - Garantie thuisbatterij

Garantiehandleiding

  1. Preambule

  Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de aan de muur gemonteerde energieopslagvoorziening voor huishoudelijk gebruik, geproduceerd door Guangdong Happy Times New Energy Co., Ltd.

  2. Garantiebeleid

  Volgens de vereisten van de gebruikershandleiding is ons bedrijf bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud, als het product tijdens de garantieperiode afwijkingen en defecten vertoont die worden veroorzaakt door kwaliteitsproblemen, verantwoordelijk voor het leveren van overeenkomstige garantiediensten voor het product.

  3. Garantieperiode

  •Effectieve tijd

De garantieperiode gaat in vanaf het begin van de verzending.

•Garantieperiode

De hele batterij 5 jaar.

Cellen 12 jaar

Foutbeschrijving

Er is een functioneel probleem met het product, waardoor gebruikers het niet normaal kunnen gebruiken. Zoals het niet kunnen in-/uitschakelen, opladen/ontladen, het scherm licht niet op, het indicatielampje brandt niet.

De enkele batterijcel heeft geen spanning, de batterijcel puilt ernstig uit of lekt.

4. Garantieproces

  4.1 Tijdens de garantieperiode zorgt de gebruiker ervoor dat het product bij normaal gebruik en regelmatig onderhoud wordt gebruikt. Als het product kwaliteitsproblemen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met ons after-sales servicepersoneel. Het personeel van de after-sales service begeleidt de gebruiker en stuurt het defecte product terug naar ons bedrijf om te testen.

4.2 De integriteit van de verpakking moet worden gegarandeerd voor de producten die door de gebruiker worden teruggestuurd, anders is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het product tijdens het heen en weer transport.

4.3 Nadat onze after-sales technici hebben vastgesteld en bevestigd dat het defecte product een kwaliteitsprobleem van het product zelf is, zullen wij u de bijbehorende kwaliteitsborgingsdiensten bieden.

4.4 Normaal gesproken zullen wij het defecte product repareren. Indien de after-sales technicus oordeelt dat het product na reparatie nog steeds niet aan de standaard gebruikseisen voldoet, zullen wij het gehele product vervangen door een nieuw exemplaar voor de gebruiker.

4.5 Wij zullen de producten na de garantieperiode opnieuw inspecteren en testen om te bevestigen dat de garantieproducten aan onze kwaliteitsnormen voldoen.

4.6 Tijdens de garantieperiode brengt de after-sales service van ons bedrijf geen reparatiekosten in rekening.

5.Vracht

  • Binnen de eerste 6 maanden nadat de garantieperiode van kracht wordt, draagt ons bedrijf de retourverzendingskosten die voortvloeien uit de garantie.

• Vanaf de 6e tot en met de 12e maand, wanneer de garantieperiode van kracht wordt, draagt de gebruiker de verzendkosten en draagt ons bedrijf de verzendkosten van het product na de garantieperiode.

• Vanaf de 13e maand, wanneer de garantieperiode ingaat, draagt de gebruiker de retourvracht.

  6. Geen garantiedekking

  De volgende situaties (inclusief maar niet beperkt tot) vallen niet binnen de reikwijdte van de garantieondersteuningsservices voor dit product:

• De producten waarvan de garantieperiode is overschreden.

• De gebruiker verzuimt het product te gebruiken, onderhouden en onderhouden volgens de vereisten van de handleiding.

• De gebruiker demonteert of wijzigt het product zonder toestemming.

• Producten zijn onderhevig aan overmachtsfactoren, zoals aardbevingen, brand, blikseminslag en andere storingen.

• Het defect wordt veroorzaakt door corrosie van het product door chemische stoffen in de externe omgeving.

• Productstoringen veroorzaakt door regen, onderdompeling in vloeistoffen, etc.

• Storingen worden veroorzaakt doordat het product van hoge plaatsen valt of door zware schokken wordt getroffen. • Storingen worden veroorzaakt door het overschrijden van de gebruiksomstandigheden van het product.

• Door de mens veroorzaakte beschadigde producten.

• Verloren garantiehandleiding

• De energie opslag dient geïnstalleerd te worden door een erkende installateur. Bij garantie gevallen kan er gevraagd worden naar de factuur van de installatie. Indien deze niet getoond kan worden vervalt de garantie.

 

  7. Disclaimer

  • Wij bieden of beloven geen andere garanties dan de garantiehandleiding.

• Wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het commerciële gebruik van het product.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de extra verliezen van derden veroorzaakt door het gebruik van het product.

  8. Verkrijging van het recht op interpretatie

  • Wij hebben het uiteindelijke recht om het productgarantiebeleid te interpreteren.

• Wij hebben het recht om noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in het garantiebeleid zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.


Artikel 11 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.


3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.


4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.


5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.


6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging


1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.


2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.


4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling


1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.


2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling


1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.


2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.


3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). De webwinkel is momenteel aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.(www.webwinkelkeur.nl)

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.


7. Indien een klacht gegrond wordt de bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - Laagste prijs Garantie 

 

Voorwaarden Laagste Prijs Garantie

  1. Vergelijkbare Producten: Onze laagste prijs garantie is van toepassing op elektrische vloerverwarmingssystemen met identieke specificaties, waaronder merk, model, grootte en vermogen. (De laagste prijs garantie geldt niet op de Magnum producten.)

  2. Concurrerende Aanbieding: De lagere prijs moet afkomstig zijn van een erkende concurrent in dezelfde regio, met een openbaar beschikbare aanbieding of prijsvermelding die geldig is op het moment van de claim.

  3. Tijdsbeperking: Je moet binnen 7 dagen na de aankoopdatum aanspraak maken op de garantie. De prijsgarantie is niet van toepassing op prijsdalingen na deze periode.

  4. Bewijs Vereist: Om aanspraak te maken op de laagste prijs garantie, moet je schriftelijk bewijs leveren van de concurrerende aanbieding, inclusief een link naar de website of een kopie van de advertentie.

  5. Uitsluitingen: Speciale promoties, gebruikte of refurbished vloerverwarmingssystemen zijn uitgesloten van deze garantie.

  6. Terugbetaling of Korting: Na goedkeuring van de claim bieden wij de keuze tussen een terugbetaling van het prijsverschil of een korting op je aankoop.

Houd er rekening mee dat deze voorwaarden onderhevig zijn aan eventuele toekomstige wijzigingen en dat onze beslissing met betrekking tot prijsaanpassingen definitief is. Voor verdere details en het indienen van een claim, neem contact op met onze klantenservice.